Landbouwmuseum-Dedemsvaart_logo-no-block-XL

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Landbouwmuseum Avereest

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de doelstellingen van de stichting Landbouwmuseum Avereest worden uitgevoerd.

Stichting Landbouwmuseum is op 7 september 2017 opgericht en heeft haar zetel in Dedemsvaart in de gemeente Hardenberg.

Zakelijke gegevens van Stichting Landbouwmuseum Avereest -
Fiscaalnummer: 857915514
Vestigingsadres: Kelvinstraat 7, 7701 BZ Dedemsvaart
E-mailadres: info@landbouwmuseumdedemsvaart.nl
Kvk-nummer: 69552517

Bestuur

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
1. De heer F. Linde, voorzitter
2. Mevrouw R. van Eeden-Middelveld, penningmeester
3. De heer A.J. Kruidhof, secretaris

Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde tijd. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Er is geen Raad van Toezicht.

Landbouwmuseum-Dedemsvaart_icon-man-paard-XS

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel:
- het aanschaffen en het voor de komende generaties behouden, alsmede het tentoonstellen van gereedschappen en werktuigen ten behoeve van de uitoefening van het landbouwbedrijf en daaraan verwante bedrijven;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelstellingen en invulling, alsmede financiële aspecten zullen in de bestuursvergadering maandelijks aan bod komen.

 

 

Vermogen van de stichting

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting
- De stichting zal een administratie voeren waaruit blijkt welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van gelden en het beheer van de stichting, alsmede waaruit blijkt wat de aard en de omvang van de inkosten en het vermogen van de instelling is. Hiertoe zal jaarlijks een jaarrekening worden opgesteld.
- De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit houdt in dat minstens 90% van de uitgaven het algemeen nut zullen dienen.
- De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. De rendementen op dit vermogen zullen wel daadwerkelijk worden besteed voor doelen van de stichting.
- De stichting streeft naar een redelijke verhouding tussen kosten en de bestedingen en streeft erna de overheadkosten zo laag mogelijk te houden.
- Het bestuur heeft geen recht op een beloning voor haar werkzaamheden. Slechts de werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
- De boekhouding zal worden gevoerd door Brouwers Accountants B.V.
- De stichting zal jaarlijks aangeven voor welke goede doelen de ontvangen gelden zullen worden aangewend.

 

 

Landbouwmuseum-Dedemsvaart_icon-man-paard-XS

Fondswerving

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- opbrengsten uit activiteiten van de stichting;
- sponsering;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, efstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgen en baten.

 

Activiteiten

De stichting zal door middel van activiteiten haar naam en doelstellingen aan een breed publiek kenbaar maken o.a. door:
- het ontwikkelen van een website
- het opzetten en ondersteunen van projecten voor hulpbehoevenden
- participaties in projecten van andere ANBI’s

 

Landbouwmuseum-Dedemsvaart_logo-no-block-white-XL
Landbouwmuseum Avereest
Langewijk 240B
7701 AM Dedemsvaart

T: 06 2036 0944 (H. Schuurhuis)
E: info@landbouwmuseumdedemsvaart.nl